Regulamin Gry na platformie bitbatle.com

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i jest udostępniany Użytkownikom określając zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego na http://www.bitbatle.com oraz w formie aplikacji mobilnej. Użytkownik jest zobowiązany
do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczna z zawarciem umowy o korzystanie z usług Serwisu.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Gry na platformie bitbatle.com jest Netix Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1,
  10-165 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
  w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000898583, NIP 7393953260, o kapitale zakładowym 12.400,00 zł.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator.

 

 1. Definicje

Wyrazy wymienione poniżej, użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Spółka / Organizator – organizator gry na platformie bitbatle.com jest Netix Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000898583, NIP 7393953260.

 

Zezwolenie – decyzja administracyjna wydana w trybie art. 2 ust 6 ustawy o grach hazardowych przez Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2022 roku na rzecz Organizatora stanowiąca, że Gra prowadzona w Serwisie bitbatle.com nie jest grą losową oraz grą na automatach w rozumieniu ustawy z dna 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

 

Gra – aplikacja komputerowa udostępniona za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.bitbatle.com oraz w formie aplikacji mobilnej grę polegającą na udzielaniu pytań na pojawiające się pytania w ramach współzawodnictwa Użytkowników w grze, której zasady zostały szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie. Pojawiające się pytania mają formę tekstową, wizualną (zdjęcie lub animacja) jak również dźwiękową. Gracz odpowiada na pytania wybierając jedną poprawną odpowiedź z przedstawionych wariantów (dwóch, trzech lub czterech) w określonym, zadanym limicie czasu, na podstawie wiedzy i umiejętności oraz szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi.

 

Regulamin Gry– oznacza niniejszy Regulamin i określa zasady i warunki uczestnictwa w Grze urządzanej przez Organizatora. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej http://www.bitbatle.com

 

Aplikacja – oznacza aplikację komputerową umieszczoną na stronie internetowej Organizatora oraz aplikację mobilną, działającą
na urządzeniach przenośnych (np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy i tablety, terminale), za pośrednictwem których Użytkownik prowadzi Grę.

 

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Organizatora, umiejscowioną w domenie http://www.bitbatle.com na której,
na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2022 roku prowadzone są Gry;

 

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bitbatle.com oraz w formie aplikacji mobilnej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Gry;

 

Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na uzupełnieniu danych wskazanych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym
w Serwisie oraz wyrażeniu zgód niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu;

 

Użytkownik / Gracz – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Kodeks cywilny tj. osobę fizyczną zawierającą umowę z Organizatorem niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową, która wyraziła zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie oraz aktywowała Konto Gracza.

 

Administrator systemu – oznacza Organizatora lub upoważnionego przedstawiciela lub Spółkę Partnerską Organizatora;

 

Organizator Turnieju – to zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto Gracza, który tworzy Turniej według własnego uznania, spośród opcji i zasad dostępnych w Serwisie. Organizator turnieju może tworzyć „Turnieje otwarte” i „Turnieje zamknięte”.

 

Konto Gracza – wirtualne konto Gracza dające Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu. Konto zabezpieczone jest hasłem, definiowanym przez Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Gracza w Serwisie. Wyróżnia się dwa etapy rejestracji konta Gracza: konto tymczasowe oraz konto stałe;

 

Konto tymczasowe – wirtualne konto Gracza umożliwiające rozpoczęcie korzystania Serwisu, ale posiadające ograniczenia w postaci limitu wpisowych przeznaczonych na Grę, wyrażonych w walucie lub jej równowartości w Tokenach. Z konta tymczasowego Gracz nie może wypłacać depozytów już wpłaconych ani uzyskanych w trakcie korzystania z Serwisu wygranych. Wypłata takich środków możliwa jest wyłącznie po ukończeniu procesu rejestracji przez Gracza tj. zmianie statusu Konta tymczasowego na Konto stałe.

Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym do utworzenia Konta tymczasowego:

 • adres e-mail,
 • Nick / login,
 • hasło.

Konto stałe – wirtualne konto Gracza, do którego utworzenia niezbędne jest podanie przez Użytkownika dodatkowych informacji pozwalających na jego pełną weryfikację. Konto stałe umożliwia Graczowi korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie i jest niezbędne
do realizacji dyspozycji wypłaty środków z Konta Gracza.

Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym do utworzenia Konta stałego:

 • imię i nazwisko,
 • wskazanie numeru konta bankowego do wypłaty środków,
 • numer telefonu komórkowego, na który zostaje wysłany kod weryfikacyjnych.

Oficjalny komunikat – oznacza ogłoszenie publikowane w Serwisie lub w Aplikacji zawierające informacje, które są wiążące
dla Użytkownika i Organizatora.

 

Środki – środki pieniężne i/lub Tokeny Użytkownika przypisane do Konta Gracza, pochodzące z dokonywanych wpłat oraz wygranych
i premii oraz środki przypisane do Konta Użytkownika pochodzące z innych źródeł np. zasileń, promocji i reklamacji, powierzone Usługodawcy na przechowanie.

 

Token – wirtualna jednostka rozliczeniowa zdefiniowana w systemie odpowiadająca Środkom Gracza, zastosowana w celu umożliwienia realizacji Gier niezależnie od waluty Graczy i wejście do środowiska rozgrywek międzynarodowych.

 

Wpisowe – środki pieniężne lub odpowiadające ich wartościom Tokeny, które Użytkownik wnosi do danej Gry w celu jej zainicjowania
i powierzone Usługodawcy na przechowanie. Wartość Wpisowego jest widoczna i jednoznacznie określona przed przystąpieniem do danej Gry, wyrażona jest w walucie lub/i ekwiwalencie pieniężnym wyrażonym w Tokenach.

 

Wejście do Gry – złożenie przez Użytkownika, w sposób określony w Serwisie, oświadczenia wyrażającego w sposób dostateczny jego wolę uczestnictwa Grze. W przypadku przystąpienia do Gry Użytkownik wnosi do Gry Środki w wysokości Wpisowego.

 

Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Spółce w związku ze świadczeniem Usług pośrednictwa w zawieraniu Umów Gry oraz
w związku z udzielaniem Użytkownikom licencji, wyrażone w polskich złotych i zawierające podatek od towarów i usług VAT.

 

Wygrana – wygrana w Grze, na którą składają się Środki pochodzące z Puli w wysokości co niemniejszej niż wartość Wpisowego.
W przypadku, gdy wartość Puli będzie niższa niż Wpisowe, Usługodawca w przypadku Wygranej uzupełnia Pulę Bieżącą do kwoty określonej w Serwisie;

 

Pula – oznacza sumę przeznaczoną do wypłaty w przypadku poprawnego określenia wyniku i oblicza się ją jako iloczyn wskaźnika liczby Użytkowników danej Gry, wpłaconej stawki pomniejszone o prowizję przypadającą Organizatorowi na ten typ rozgrywki;

 

Pula Bieżąca – wartość pieniężna stanowiąca iloczyn 70% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących udział w danej Grze, powiększona o Pulę Bieżącą z wcześniejszych Gier, w których żaden z Graczy nie odpowiedział poprawnie na określoną 7 pytań. Pula Bieżąca
z wcześniejszych Gier powiększa Pulę Bieżącą każdej następnej Gry, która nie wystartowała do momentu udzielenia poprawnych odpowiedzi na 7 pytań w Grze przez któregokolwiek z Graczy;

 

Pula Dnia – wartość pieniężna stanowiąca iloczyn 10% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących we wszystkich Grach jakie rozpoczęły się w ciągu danego dnia tj. od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59, powiększona o Pulę Dnia z poprzednich dni, w których żaden
z Graczy nie spełnił warunków uzyskania Premii Pierwszego Stopnia. Pula Dnia z poprzednich dni powiększa Pulę Dnia każdego następnego dnia do momentu jej całkowitego podziału wśród Graczy spełniających warunek uzyskania Premii Pierwszego Stopnia zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

 

Pula Miesiąca – wartość pieniężna stanowiąca iloczyn 5% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących udział we wszystkich Grach jakie rozpoczęły w ciągu danego miesiąca tj.  od 1 dnia miesiąca od godziny 0:00:00 do ostatniego dnia miesiąca do godziny 23:59:59 oraz
o Pulę Miesiąca z poprzednich miesięcy, w których żaden z Graczy nie spełnił warunków uzyskania Premii Drugiego Stopnia. Pula Miesiąca z poprzednich miesięcy powiększa Pulę Miesiąca każdego następnego miesiąca do momentu jej całkowitego podziału wśród Graczy spełniających warunek uzyskania Premii Drugiego Stopnia zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;

 

Operacje na puli systemowej – tzn. jej aktualna wartość może być modyfikowana przez administratora np. poprzez zwiększenie puli
w postaci dodatkowych premii, które będą kosztem Spółki.

 

Premia – dodatkowa nagroda, którą można uzyskać w wyniku uczestnictwa w Grze.

 

Premia Pierwszego Stopnia – Pula Dnia z tym, że nie mniejsza niż Premia Gwarantowana w Kumulacji Dnia.

 

Premia Drugiego Stopnia – Pula Miesiąca z tym, że nie mniejsza niż Premia Gwarantowana w Kumulacji Miesiąca.

 

Premia Gwarantowana – wartość pieniężna w wysokości określonej w Serwisie Premii Pierwszego Stopnia i Premii Drugiego Stopnia gwarantowana przez Organizatora jako nagroda w Kumulacji Dnia lub Kumulacji Miesiąca. Usługodawca dopłaca różnicę pomiędzy odpowiednio Pulą Dnia i Pulą Miesiąca a Premią Gwarantowaną, jeżeli poszczególne Pule ze względu na zbyt niską liczbę graczy nie osiągną wysokości Premii Gwarantowanej.

 

Gra „Graj Sam” – to rodzaj Gry płatnej, w której udział bierze jeden Gracz, a rozgrywka odbywa się poprzez interakcję Gracza z systemem;

 

Gra „Turniej otwarty” – to rodzaj Gry płatnej z określonym przez Administratora Serwisu wpisowym, w której może wziąć udział każdy zarejestrowany w systemie Gracz, o ile rozgrywka taka się jeszcze nie rozpoczęła. Rezygnacja z uczestnictwa w Turnieju otwartym obarczona jest kosztem wpisowego.

 

Gra „Turniej zamknięty” – to rodzaj Gry płatnej z określonym przez Organizatora Turnieju wpisowym, w której Organizator turnieju określa parametry rozgrywki takie jak wysokość Wpisowego, liczbę i listę zaproszonych Graczy, kategorię i liczbę pytań – jest to rozgrywka prywatna a w tego typu rozgrywce w przypadku rezygnacji Użytkownika wpisowe jest zwracane w całości z zastrzeżeniem pkt …. Regulaminu.

 

Turnieje – oznacza Grę „Turniej otwarty” i „Turniej zamknięty”;

 

Gra „Trening” – to rodzaj Gry bezpłatnej, w której Gracz nie wpłacała wpisowego, ani nie ma możliwości wygrania Wygranych. Gra „Trening” umożliwia korzystanie z Serwisu w celu zapoznania się z regułami prowadzenia rozgrywki.  Gracz może dokonać Wejścia do Gry „Trening” bez dokonania wpłaty, w przypadku posiadania takiej ilości Środków, których ilość jest wystarczająca do dokonania Wpisowego do danej Gry „Trening” lub wykorzystaniu otrzymanego bonusu lub Tokenów umożliwiających Wejście do Gry „Trening”

 

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Spółkę, składające się na nieodpłatne umożliwianie Użytkownikom przeglądania Serwisu, Rejestracji w Serwisie, świadczenie nieodpłatnej usługi przechowania Środków oraz świadczenie usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom, z wykorzystaniem Serwisu, korzystania z Gry, w tym na udzieleniu licencji na korzystanie z tych elementów Gry stanowiących utwór – za wynagrodzeniem.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Usług może zapoznać się z opisem zasad działania Serwisu oraz oglądać przebieg Gry innych Użytkowników bez potrzeby dokonywania Rejestracji.
 2. Korzystanie z Usług płatnych za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji i założenia Konta Gracza.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji warunków Regulaminu i jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Do dokonania Rejestracji konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 5. Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na to, że każdorazowo w wyniku zapisania się przez niego do Gry, Organizator niezwłocznie rozpocznie świadczenie na rzecz Użytkownika Usług, w szczególności w zakresie udzielenia licencji
  na korzystanie z Gry, w tym dostarczanie treści cyfrowych. Po rozpoczęciu dostarczania treści cyfrowych i uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu Wejść się do Gry. Dokonując Wejścia do Gry, Użytkownik akceptuje zasady danej Gry. Wejście do Gry możliwe jest, gdy Użytkownik posiada Środki równe co najmniej Wpisowemu lub jeśli posiada Kod Promocyjny/Bonusowy uprawniający do Wejścia do Gry.
 7. W momencie dokonania Wejścia do Gry, Organizator rozpocznie świadczenie Użytkownikowi usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom uczestnictwa w Grze poprzez udzielenie im odpowiedniej licencji oraz zobowiązuje się do wypłacenia Użytkownikowi Wygranej w Grze w przypadku spełnienia warunków Wygranej, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Warunkiem dokonania Wejścia do Gry jest posiadanie przez Użytkownika Środków co najmniej równych wysokości Wpisowego.
  Z uwagi na wyrażoną przez Użytkownika przy Rejestracji zgodę, z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika Gry, Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Gry.
 9. Spełnienie świadczeń Organizatora związanych z Grą następuje – w odniesieniu do licencji na korzystanie z Gry w momencie rozpoczęcia Gry, co jest równoznaczne z jego wykorzystaniem skutkującym uznaniem za prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
 10. Organizator występuje w charakterze pośrednika w przekazaniu Wygranej zwycięzcy Gry. Środki mogą być wypłacone Użytkownikowi zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu lub wykorzystane jako Wpisowe w związku z uczestnictwem w Grze.
 11. W momencie dokonania Wejścia do Gry Użytkownik zobowiązuje się, że wniesione przez niego do danej Gry Wpisowe, pomniejszone
  o Wynagrodzenie, zasili w opisanej w Regulaminie proporcji Pulę Bieżącą, Pulę Dnia i Pulę Miesiąca oraz oświadcza, że środki z tych Puli zostaną wypłacone w charakterze Wygranych lub Premii, o których mowa w niniejszym Regulaminie i staną się własnością tych Użytkowników, którzy uzyskają Wygrane lub Premie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Udział w Grze stanowi jednocześnie oświadczenie o posiadaniu świadomości co do możliwości przegranej i w konsekwencji do utraty wniesionych Środków przez Użytkowników.
 13. Wszelkie treści w Serwisie dostarczane są w języku domyślnym tj. w języku polskim lub innym dostępnym w menu Serwisu. Treści
  te dostępne są on-line, a do ich przeglądania i korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika z siecią Internet oraz posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej.
 14. Z Serwisu należy korzystać z typowej i niezmodyfikowanej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Użycie skryptów lub botów wykonujących automatyczne akcje na koncie Użytkownika lub służące do podejmowania decyzji za Użytkownika jest zabronione.
 15. Spółka nie posiada obowiązku aktualizacji treści dostępnych w Serwisie.
 16. Minimalnym czasem trwania zobowiązań Użytkownika dotyczących danej Gry jest czas do zakończenia tej Gry.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia na stronie głównej Serwisu publicznego rankingu Graczy oraz oglądać przebieg Gry innych Użytkowników bez potrzeby dokonywania Rejestracji. prezentacji przebiegu Gier innych Użytkowników posiadających Konto Gracza dla Użytkowników nieposiadających Konta Gracza, w celu uwiarygodnienia przed Użytkownikami. W związku z tym udostępniane mogą być takie informacje na temat Użytkowników jak: Nick, liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz wysokość wygranych. Ranking będzie aktualizowany w wybranych przez Organizatora okresach czasowych.
 18. Dany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Gracza w Serwisie. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest podać dane, które są aktualne i prawdziwe. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i/lub uczciwej gry, w szczególności zabronione jest:
 • podejmowanie działań wykorzystujących ewentualne luki lub błędy w Serwisie;
 • jakiekolwiek wpływanie na działanie oprogramowania w Serwisie lub mogące zakłócać jego działanie;
 • posiadanie w Serwisie więcej niż jednego Konta Gracza przez danego Użytkownika;
 • korzystanie przez danego Użytkownika z innych Kont Graczy;
 • udostępnianie Konta Gracza innym Użytkownikom w celu uczestniczenia w Grze;
 • podszywanie się przez Użytkownika pod osoby trzecie;
 • odpłatne lub nieodpłatne zbycie Konta Gracza na rzecz osoby trzeciej;
 • używanie słów i wyrażeń uznawanych potocznie za obraźliwe w nazwie Użytkownika w ramach procesu rejestracji Konta Gracza.
 1. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Gracza w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu. W przypadku zablokowania Konta Gracza w przypadkach określonych w Regulaminie, Gracz nie bierze udziału w podziale Wygranych.
 2. W przypadku zablokowania Konta Gracza jego dane podane w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zablokowania Konta Użytkownika ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki w postaci weryfikacji tożsamości gracza i zgodnego z regulaminem korzystania z Serwisu.
 3. Zasady urządzania Gry „Graj Sam”
 4. Gra „Graj Sam” to rodzaj rozgrywki, w której bierze udział tylko jeden Gracz. Pulę nagród dla gry typu „Graj Sam” określa administrator systemu, a wpisowe dopisywane jest do Puli systemowej.
 5. Gracz ma możliwość sprawdzania swojej wiedzy w ramach dostępnych kategorii pytań, a rozgrywka odbywa się poprzez interakcję Gracza z systemem.
 6. System prezentuje pytanie w postaci tekstowej, obrazkowej, tekstowo-obrazkowej, video lub dźwiękowej;
 7. Gracz odpowiada na pytanie wybierając jedną odpowiedź z spośród przedstawionych wariantów odpowiedzi: dwóch, trzech lub czterech;
 8. System monitoruje, aby Gracz odpowiedział w zadanym limicie czasu na zadane pytanie.
 9. System monitoruje, aby rozgrywka nie trwała dłużej niż zdefiniowany czas lub nie dłużej niż zdefiniowana liczba pytań (w przypadku dwóch limitów istotny jest ten który wystąpi jako pierwszy).
 10. Każda poprawna odpowiedź Gracza powoduje przejście dalej w rozgrywce oraz wyświetlenie kolejnego pytania.
 11. Niepoprawna odpowiedź, rezygnacja Gracza lub osiągnięcie któregokolwiek z limitów powoduje zakończenie rozgrywki.
 12. Jeżeli Gracz podczas rozgrywki uzyska:
 • 7 poprawnych odpowiedzi to uzyskuje wygraną w wysokości 10% puli Gry,
 • 14 poprawnych odpowiedzi to uzyskuje wygraną w wysokości 30% puli Gry,
 • 21 poprawnych odpowiedzi to uzyskuje wygraną w wysokości 50% puli Gry,
 • 28 poprawnych odpowiedzi to uzyskuje wygraną w wysokości 70% puli Gry,
 • 35 poprawnych odpowiedzi to uzyskuje wygraną w wysokości 100% puli Gry.
 1. Ewentualna wygrana jest dopisywana do Konta Gracza i odejmowana z puli wygranych systemowych.
 2. Zasady w Grze

Turniej otwarty i Turniej zamknięty

 1. Turnieje mogą być prowadzone w dwóch trybach tj. w formie Turnieju otwartego i zamkniętego. W Turniejach Gracze mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i porównanie jej względem siebie. Rozgrywka odbywa się poprzez interakcję Gracza z innymi Graczami
  w czasie rzeczywistym.
 2. System prezentuje pytanie w postaci tekstowej, obrazkowej, tekstowo-obrazkowej, video lub dźwiękowej, dla każdego Gracza
  w tej samej kolejności;
 3. Każdy Gracz niezależnie odpowiada na takie same pytanie jak inni Gracze;
 4. System monitoruje, aby każdy Gracz odpowiedział w zadanym limicie czasu na zadane pytanie;
 5. System monitoruje, aby rozgrywka każdego z Graczy z osobna nie trwała dłużej niż zdefiniowany czas lub nie dłużej niż zdefiniowana liczba pytań (w przypadku dwóch limitów istotny jest ten który wystąpi jako pierwszy);
 6. Każda poprawna odpowiedź Gracza powoduje przejście tego Gracza dalej w rozgrywce oraz wyświetlenie kolejnego pytania. Systemowo udzielenie odpowiedzi powoduje przeliczenie statystyk i aktualizację rankingu wszystkim Graczom.
 7. Niepoprawna odpowiedź, rezygnacja Gracza lub osiągniecie któregokolwiek z limitów powoduje zakończenie rozgrywki dla każdego
  z Graczy niezależnie.

VII. Zasady wyłaniania zwycięzców w Turniejach

 1. W Grach Turniejowych Wygrywa Gracz, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi w zbiorze zawierającym określoną liczbę pytań oraz w najkrótszym czasie spośród wszystkich Graczy biorących udział w danym Turnieju. Miejsce w rankingu Gracz widoczne jest podczas rozgrywki, a podsumowanie końcowe wyniku wyliczane jest gdy Gracz zakończy rozgrywkę.
 2. Gracz może Wejść do Gry na więcej niż jeden turniej w danym czasie, co powoduje, że uiszcza wpisowe dla wielu rozgrywek. Jeżeli Gracz rozpocznie już rozgrywkę to nie może jej zatrzymać, może tyko zrezygnować, aby dołączyć do innej Gry.
 3. Prowizja oraz wygrana jest dopisywana do Konta Gracza i pochodzi z puli rozgrywki, powstałej w oparciu o wpisowe Graczy lub ewentualne o dodatkowe Premie lub Bonusy przyznane z puli systemowej Organizatora.

 

VIII. Zwrot Wpisowego

 1. Użytkownik, który zapisze się na rozgrywkę „Turniej zamknięty” może z niej zrezygnować w dowolnym czasie przed jej rozpoczęciem, jednak ma to wpływ na zwracane Wpisowe, i tak rezygnacja w okresie większym niż:
 • 8 godzin przed rozgrywką powoduje zwrot 50% środków (z zaokrągleniem do równej liczby Tokenów), 50% trafia do Puli,
 • W pozostałych przypadkach wpisowe w całości jest przepada i trafia do Puli systemowej Organizatora.

 

 1. Wysokość Puli w Truniejach
  1. Turnieje otwarty i zamknięty to rodzaje rozgrywki, w której bierze udział więcej niż jeden Gracz.
  2. Wygrana w Turnieju wynosi min. 60% wartość Wpisowego wymaganego jako Wejście do Gry pojedynczego Gracza pomnożone przez liczbę Graczy zgłoszonych do Turnieju i pomniejszona o Wynagrodzenie.
  3. Kwota 10% Puli przeznaczana jest na Premię dla Gracza, który zorganizował rozgrywkę niezależnie od jego potencjalnej wygranej – w przypadku Turnieju zamkniętego;
  4. W przypadku Turnieju otwartego organizowanego przez Spółkę, 10% wartości Puli powiększa pulę wygranych.
  5. Kwota 30% trafia do Puli systemowej Organizatora lub może być wykorzystane na programy partnerskie i system afiliacyjny
   w wysokości określonej przez Organizatora.
  6. Gra Trening
   1. Gra „Trening” – to rodzaj Gry bezpłatnej, w której Gracz nie wpłacała wpisowego, ani nie ma możliwości wygrania Wygranych.
    Gra „Trening” umożliwia korzystanie z Serwisu w celu zapoznania się z regułami prowadzenia rozgrywki.

 

 1. Wpłaty
 1. Rozpoczęcie dowolnego rodzaju Gry płatnej wymaga uiszczenia Wpisowego, definiowanego przy każdej Grze, identycznej dla każdego Gracza w danej rozgrywce. Gracz zainteresowany uczestnictwem w Grze dokonuje wpłat Środków przeznaczonych na Wpisowe.
 2. Warunkiem Wejścia do Gry jest posiadanie zarejestrowanego i zasilonego Konta Gracza w wysokości wymaganego Wpisowego określonego przez Administratora systemu lub Organizatora Turnieju.
 3. Gracz może dokonać wpłaty za pośrednictwem automatycznej bramki agregatora płatności dostępnej w Aplikacji lub na stronie internetowej Organizatora, z którym Spółka zawarła stosowną umowę. Prowizja agregatora z tytułu obsługi płatności pokrywana jest przez Użytkownika.
 4. Wartość Wpisowego do danej Gry wyrażona jest w walucie lub/i ekwiwalencie pieniężnym wyrażonym w Tokenach.
 5. Tokeny wewnątrz systemu mogą być przekazywane tylko w ramach rozgrywek.
 6. Operacje na Tokenach zawsze są przeprowadzane z zaokrągleniem w dół (z perspektywy Graczy), a powstające w ten sposób nadmiarowe środki wracają do systemowej puli środków.
 7. Środki wpłacone przez Użytkownika oddawane są na przechowanie Spółce i stanowią własność Użytkownika, a Spółka nie może nimi dowolnie rozporządzać. Użytkownik może nimi rozporządzać poprzez wykorzystywanie ich do wzięcia udziału w Grze. Decydując się na wzięcie udziału w Grze Użytkownik jednocześnie zgadza się na potrącenie przez Usługodawcę kwoty Wynagrodzenia ze Środków, które Użytkownik wykorzystuje tytułem Wpisowego.
 8. Użytkownik może dokonać Wejścia do Gry bez dokonania wpłaty, w przypadku posiadania takiej ilości Środków, których ilość jest wystarczająca do dokonania Wpisowego do danej Gry lub posiadania bonusu lub Tokenów umożliwiających Wejście do Gry.
 9. Z chwilą dokonania Wejścia do Gry Użytkownik traci prawo do wycofania wpłaconych Środków w wysokości równej Wpisowemu
  do danej Gry.

 

XII. Wypłaty i wycofanie Środków

 1. Wypłata następuje najpóźniej w dniu następnym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Serwisie z wyjątkiem weekendów
  i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W tych przypadkach wypłata następuje w pierwszym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika.
 2. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nadużyć, w szczególności w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez Użytkownika Usługi w niezgodnych z prawem celach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dokonania wypłaty do czasu uzyskania decyzji odpowiednich organów państwa.
 3. Użytkownik ma prawo do wycofania Środków w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VIII ust. 1 Regulaminu. Koszty takiej wypłaty ponosi Użytkownik.

 

XIII. Podział Wygranych, Premii i Bonusu

 1. Za samodzielną rejestrację Konta Gracza, gracz otrzymuje 10 Tokenów Puli systemowej Organizatora, która może być wykorzystania wyłącznie do Gry „Trening” według zasad i warunków prowadzenia tej Gry, chyba że Organizator przewidział inaczej.
 2. Za rejestrację Konta Gracza poprzez polecenie, Gracz otrzymuje 12 Tokenów, a osoba polecająca 2 Tokeny, wszystkie Tokeny pochodzą
  z Operacji na Puli Systemowej i mogą być wykorzystane wyłącznie do Gry „Trening” według zasad i warunków prowadzenia tej Gry, chyba że Organizator przewidział inaczej.
 3. Operacje na Tokenach zawsze są przeprowadzane z zaokrągleniem w dół ( z perspektywy Graczy ), a powstające w ten sposób nadmiarowe środki wracają do Systemowej puli środków.
 4. Każdy Gracz, który poprawnie odpowiedział na co najmniej 7 pytań, bierze udział w podziale Wygranej. Wygrana dzieli się w równych częściach pomiędzy wszystkich Użytkowników, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 7 pytań. Wygrana jest dopisywana do Środków Gracza zaraz po zakończeniu Gry.
 5. Premia Pierwszego Stopnia – każdy Gracz, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 14 pytań bierze udział w podziale Premii Pierwszego Stopnia, która składa się z dwóch części tj. kwoty przeznaczonej dla zakwalifikowanych do Premii Pierwszego Stopnia Graczy oraz kwoty przeznaczonej dla Gracza z największą liczbą odpowiedzi, według zasad określonych poniżej. Wysokość każdej
  z części Premii Pierwszego Stopnia określona jest w Serwisie. W podziale pierwszej części Premii Pierwszego Stopnia uczestniczą Gracze, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 14 pytań (bez względu na to, na ile w rzeczywistości pytań którykolwiek
  z Użytkowników poprawnie odpowiedział) – każda Gra z takim wynikiem oznacza przyznanie Użytkownikowi jednej części w pierwszej składowej nazwanej w serwisie Bonus Dnia, przy czym jeden Gracz nie może mieć przyznane więcej niż maksymalna liczba części wskazana w Serwisie w danym dniu. Przy podziale nie uwzględnia się Gracza, o którym mowa w zdaniu następnym. Drugą część składową Premii Pierwszego Stopnia, nazwaną w serwisie Superbonus dnia, wygrywa Gracz, który w danym dniu poprawnie odpowiedział na największą liczbę pytań w którejkolwiek Grze organizowanej w tym dniu. Jeśli w Grach organizowanych w tym samym dniu większa liczba Graczy odpowiedziała na taką samą, największą liczbę pytań, druga część Premii Pierwszego Stopnia, nazwana
  w serwisie Superbonus dnia, zostanie przyznana temu Graczowi, który osiągnął dany wynik szybciej.  Premia Pierwszego Stopnia jest dopisywana do Środków Gracza na koniec każdego dnia, nie później niż o godzinie 00:30:00 następnego dnia.
 6. Premia Drugiego Stopnia – każdy Gracz, który poprawnie odpowiedział na co najmniej 21 pytań bierze udział w podziale Premii Drugiego Stopnia, która składa się z dwóch części tj. kwoty przeznaczonej dla zakwalifikowanych do Premii Drugiego Stopnia Graczy oraz kwoty przeznaczonej dla Gracza z największą liczbą odpowiedzi, według zasad określonych poniżej. Wysokość każdej z części Premii Drugiego Stopnia określona jest w Serwisie. W podziale pierwszej części Premii Drugiego Stopnia uczestniczą Gracze, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 21 pytań (bez względu na to, na ile w rzeczywistości pytań którykolwiek z Użytkowników poprawnie odpowiedział) – każda Gra z takim wynikiem oznacza przyznanie Użytkownikowi jednej części w pierwszej składowej nazwanej w serwisie Bonusem miesiąca, przy czym jeden Gracz nie może mieć przyznane więcej niż maksymalna Liczba takich części wskazana w Serwisie w danym miesiącu. Przy podziale nie uwzględnia się Gracza, o którym mowa w zdaniu następnym. Drugą część składową Premii Drugiego Stopnia, nazwaną w serwisie Superbonus miesiąca, wygrywa Gracz który w danym miesiącu poprawnie odpowiedział na największą liczbę pytań w którejkolwiek Grze organizowanej w tym miesiącu. Jeśli w Grach organizowanych w tym samym miesiącu większa liczba Graczy odpowiedziała na taką samą, największą liczbę pytań, druga część Premii Drugiego Stopnia, nazwana w serwisie Superbonus miesiąca, zostanie przyznana temu Graczowi, który osiągnął dany wynik szybciej. Premia Drugiego Stopnia jest dopisywana do Środków Gracza na koniec każdego dnia, nie później niż o godzinie 00:30:00 następnego dnia.

 

XIV. Płatności i rozliczenia

 1. Wynagrodzenie należne Usługodawcy w związku ze świadczonymi na rzecz Gracza Usługami pośrednictwa w zawieraniu Umów Gry oraz w związku z udzielaniem Użytkownikom licencji stanowi 15% wartości Wpisowego do każdej Gry. Wynagrodzenie jest należne po dokonaniu przez Użytkownika zapisu do Gry (w przypadku 15% wartości Wpisowego) lub z chwilą pozyskania przez Gracza Użytkownik wyraża zgodę, aby Usługodawca potrącił kwotę należnego mu Wynagrodzenia z kwoty Wpisowego.
 2. Każdy Użytkownik uzyskuje w ramach swojego Konta Gracza wgląd do salda Środków. Saldo Środków zawiera Środki uzyskane z tytułu Wygranych, Premii, Promocji, Reklamacji, Programu Partnerskiego i wpłat Użytkowników pomniejszone o Środki wykorzystane na Wpisowe.
 3. Organizator wypłaci Użytkownikowi Środki dostępne na jego saldzie przelewem, na rachunek bankowy, na każdorazowe żądanie Użytkownika po uprzednim wskazaniu za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika rachunku bankowego, na który te Środki mają zostać wypłacone lub w innym sposób na podstawie dokonanego wyboru przez Użytkownika spośród opcji wskazanych w Serwisie. Wypłata następuje w dniu następnym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Serwisie, z wyjątkiem weekendów i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W tych przypadkach wypłata następuje w pierwszym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika. Organizator zastrzega, że w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nadużyć lub działań mogących rodzić podejrzenie niezgodności z prawem, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Gracza, a przy zaistnieniu kolejnej nieprawidłowości wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o nieprawidłowości oraz poinformowaniu Użytkownika o możliwości usunięcia Konta Gracza w przypadku kolejnej nieprawidłowości.
 4. Jeśli Użytkownik został zwycięzcą przynajmniej jednej Gry i wysokość złożonej dyspozycji wypłaty wygranej wynosi co najmniej
  300 zł, koszt wypłaty Środków ponosi Spółka. W pozostałych przypadkach koszt wypłaty Środków ponosi Użytkownik, który wyrażając żądanie wypłaty Środków wyraża zgodę na potrącenie poniesionych przez Usługodawcę kosztów wypłaty Środków z wypłacanych Użytkownikowi Środków. W tym przypadku Użytkownik akceptuje, że faktyczna wartość przelewu otrzymanego przez niego tytułem wypłaty Środków może być niższa niż wartość wypłacanych przez niego Środków z uwagi na ich pomniejszenie o koszty wypłaty Środków poniesione przez Spółkę. Jeżeli wartość wypłacanych środków jest wyższa od kosztów wypłaty wówczas Użytkownik nie może złożyć dyspozycji wypłaty.
 5. W celu Wypłaty Środków, o których mowa w powyższych punktach, Użytkownik będzie zobowiązany podać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko oraz numer rachunku bankowego.
 6. Środki uzyskane z tytułu Wygranych i Premii, z chwilą dopisania do Środków na Koncie Użytkownika stanowią przychód Użytkownika podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (aktualna wysokość podatku wynosi 10% wygranej lub nagrody) od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator dokona pobrania i odprowadzenia należnego podatku, co pomniejszy kwotę Środków na Koncie Gracza. Kwota podatku podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 7. W momencie dokonania przez Użytkownika wpłaty Środków na przechowanie przez Organizatora, Użytkownik udziela Organizatorowi upoważnienia do rozliczania tych Środków zgodnie z Regulaminem.
 8. Wszelkie podane w Serwisie ceny Wpisowego lub opłaty są kwotami brutto.
 9. Obowiązywanie umowy
  1. Z chwilą akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o korzystanie z Usług na czas nieoznaczony.
  2. Każdemu z Użytkowników przysługuje w każdym czasie prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@bitbatle.com. Wypowiedzenie to może być dokonane bez podania przyczyn, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Okres do wypowiedzenia stanowi minimalny czas trwania zobowiązań użytkownika z tytułu tej umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia Organizator usuwa Konto Gracza. W przypadku, gdy na Koncie Gracza znajdują się Środki ich wypłata następuje zgodnie z Regulaminem, pod warunkiem, że Gracz podał numer rachunku bankowego. W wypadku, gdy w okresie 30 dni od dnia złożenia dyspozycji o wypowiedzeniu Umowy Gracz nie uzupełnił numeru rachunku bankowego saldo środków znajdujących się na Koncie Gracza stanowi przychód Organizatora.
  3. Każdemu Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przysługuje przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy
   o świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
   z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Usługodawca rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, a Użytkownik wyraził na to zgodę.
  4. Organizator może zaprzestać świadczenia Usług, co prowadzić będzie do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usług zawartej
   na podstawie Regulaminu:
  5. w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku lub tymczasową blokadą Konta Gracza w celu wyjaśnienia sytuacji;
  6. w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  7. w przypadku, gdy Użytkownik bierze udział w Grach w sposób nieuczciwy w stosunku do innych Użytkowników – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  8. na żądanie uprawnionych do tego organów władzy publicznej – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  9. w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
  10. po podjęciu przez Usługodawcę uzasadnionych informacji o wykorzystywaniu przez Użytkownika Usługi w niezgodnych z prawem celach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku.
  11. W przypadku rozwiązania umowy, o czym mowa w niniejszym punkcie, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 4 powyżej, Organizator zobowiązuje się zwrócić Użytkownikowi całość Środków dostępnych na Koncie Gracza, pomniejszone o koszty zwrotu.
   W przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora na podstawie pkt 4b i 4f powyżej, Organizator może wstrzymać zwrot środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z wydaną przez właściwe organy państwa decyzją.
  12. W przypadku rozwiązania umowy w przypadkach określonych w pkt. 5 powyżej, Środki znajdujące się na Koncie Gracza przypisywane są, według wyboru Usługodawcy, do Puli lub Premii, a Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot tych Środków.

XVI. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Gry, podlegają ochronie przewidzianej
  w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu, w tym zamieszczonych na nim Gier, jak również innych utworów i wizerunków osób fizycznych dostępnych w Serwisie.
 3. Z chwilą dokonania Wejścia do Gry Organizator udziela Użytkownikowi, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Gry, zgodnie z jej przeznaczeniem do czasu zakończenia Gry, w zakresie koniecznym
  do uczestnictwa Użytkownika w Grze, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności wyświetlanie na ekranie komputera, tabletu, terminala lub smartfonu i korzystanie polegające na wyborze odpowiedzi.

XVII. Odpowiedzialność

 1. Użytkownikowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usługi w celach niezgodnych
  z prawem. Użytkownikowi zabrania się również dostarczania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, dyskryminującym lub godzących w prawa osób trzecich.
 2. Za korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 3. Organizator dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usługi, spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych Użytkownika lub też nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, przeglądarki internetowej lub oprogramowania Użytkownika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, wynikające z podania przez Użytkownika nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, wynikające z uzyskania dostępu
  do jego Konta Gracza przez niepowołane osoby trzecie, wynikający z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji
  o planowanym terminie przerwy lub ograniczenia Usług oraz czasie ich trwania. Organizator zobowiązuje się do użycia wszelkich środków, aby skrócić do minimum czas zawieszenia lub ograniczenia w funkcjonowaniu Usług.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników, wynikające z niemożności uczestnictwa w Grze, np. wskutek braku wystarczającej liczby Środków na Kocie Gracza.
 9. Gry i informacje udostępniane za pomocą Gier mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Gracz nie gwarantuje prawdziwości informacji udostępnianych za pomocą Gier i nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność z prawdą.
 10. Usługodawca zastrzega, że dane dotyczące przebiegu poszczególnych Gier będzie przechowywać wyłącznie przez okres 30 dni,
  a po tym okresie dane te są nieodwracalnie usuwane.

XVIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@bitbatle.com
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, dane konieczne do identyfikacji Użytkownika oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z reklamacją. W załączniku do reklamacji Użytkownik powinien zamieścić zrzuty ekranu dokumentujące okoliczności, które stanowią podstawę jego reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości, które wystąpiły podczas danej Gry powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zakończenia tej Gry. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 10 dni od daty dostarczenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie danej reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji (bądź zaktualizowany w czasie późniejszym) w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Organizatora oraz plików cookies zostały uregulowane
  w polityce prywatności udostępnionej w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Organizatora.
 4. Do uruchomienia i korzystania z Usług niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet obsługujące, m.in. przeglądarkę internetową Microsoft Edge 90.0, Firefox – 88.0, Safari 14.1, Google Chrome – 90.0, Opera 75.0, lub nowszą albo urządzenie obsługujące system Android lub iOS, na którym możliwe jest zainstalowanie aplikacji mobilnej służącej do korzystania z Serwisu i spełniającym wymogi techniczne korzystania z tej aplikacji.
 5. Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia Usług mogą być rozpatrywane polubownie, w szczególności w drodze mediacji lub poddania sporu do rozpatrzenia przez sąd polubowny.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą odbywały się poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu lub Oficjalnego Komunikatu
  na stronie Serwisu, a Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się ze zmianami w treści Regulaminu i o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian, o których mowa powyżej. W razie braku złożenia w terminie 14 dni od publikacji informacji o zmianach w Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres
  e-mail odpowiedni do dokonywania reklamacji, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany w Regulaminie.