Regulamin zawierający politykę przeciwdziałania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy ( AML )

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem gry na platformie bitbatle.com jest Netix Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000898583, NIP 7393953260.

 

 1. Definicje

Wyrazy wymienione poniżej, użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Spółka / Organizator – organizator gry na platformie bitbatle.com jest Netix Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000898583, NIP 7393953260.

 

Zezwolenie – decyzja administracyjna wydana w trybie art. 2 ust 6 ustawy o grach hazardowych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2022 roku na rzecz Organizatora stanowiąca, że Gra prowadzona w Serwisie bitbatle.com nie jest grą losową oraz grą na automatach w rozumieniu ustawy z dna 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

 

Gra – aplikacja komputerowa udostępniona za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.bitbatle.com oraz w formie aplikacji mobilnej grę polegającą na udzielaniu pytań na pojawiające się pytania w ramach współzawodnictwa uczestników w grze, której zasady zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Gry. Pojawiające się pytania mają formę tekstową, wizualną (zdjęcie lub animacja) jak również dźwiękową. Gracz odpowiada na pytania wybierając jedną odpowiedź z przedstawionych wariantów (dwóch, trzech lub czterech) w określonym, zadanym limicie czasu, na podstawie wiedzy i umiejętności oraz szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi.

 

Regulamin Gry– oznacza zasady Uczestnictwa w Grze urządzanej przez sieć Internet przez Organizatora. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej http://www.bitbatle.com;

 

Aplikacja – oznacza aplikację komputerową umieszczoną na stronie internetowej Organizatora oraz aplikację mobilną, działającą na urządzeniach przenośnych (np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy i tablety, terminale), za pośrednictwem których Uczestnik prowadzi Grę.

Strona Internetowa – oznacza stronę internetową należącą do Organizatora, umiejscowioną pod domeną www.bitbatle.com na której, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2022 roku prowadzone
są Gry;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bitbatle.com oraz w formie aplikacji mobilnej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Gry;

 

Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na uzupełnieniu danych wskazanych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz wyrażeniu zgód niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu;

 

Użytkownik / Gracz – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 22 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 64. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Kodeks cywilny tj. osobę fizyczną zawierającą umowę z Organizatorem niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która wyraziła zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie oraz aktywowała Konto Gracza.

 

Konto Gracza – wirtualne konto Gracza dające Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu. Konto zabezpieczone jest hasłem, definiowanym przez Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Wyróżnia się dwa etapy rejestracji konta Gracza: konto tymczasowe oraz konto stałe;

Konto tymczasowe – wirtualne konto Gracza umożliwiające rozpoczęcie korzystania Serwisu, ale posiadające ograniczenia w postaci limitu wpisowych przeznaczonych na Grę, wyrażonych w walucie lub jej równowartości w tokenach. Z konta tymczasowego Gracz nie może wypłacać depozytów ani uzyskanych wygranych. Wypłata takich środków możliwa jest wyłącznie po ukończeniu procesu rejestracji przez Gracza tj. zmianie statusu konta tymczasowego na Konto stałe.

Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym do utworzenia Konta tymczasowego:

 • adres e-mail,
 • Nick/login
 • hasło

Konto stałe – wirtualne konto Gracza do którego utworzenia niezbędne jest podanie przez Użytkownika dodatkowych informacji pozwalających na pełną zweryfikację. Konto stałe umożliwia Graczowi korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie i jest niezbędne do realizacji dyspozycji wypłaty środków z Konta Gracza.

Dane wymagane w formularzu rejestracyjnym do utworzenia Konta stałego:

 • imię i nazwisko,
 • wskazanie numeru konta bankowego do wypłaty środków;
 • numer telefonu komórkowego, na który zostaje wysłany kod weryfikacyjnych;

Oficjalny komunikat – oznacza ogłoszenie publikowane w Serwisie lub w Aplikacji zawierające informacje, które są wiążące dla Uczestnika i Organizatora.

 

Środki – pieniądze i/lub tokeny Użytkownika przypisane do Konta Gracza, pochodzące z dokonywanych wpłat oraz wygranych i premii wszystkich stopni oraz środki przypisane do Konta Użytkownika pochodzące z innych źródeł np. zasileń, promocji i reklamacji;

 

Wpisowe – pieniądze, które Użytkownik wnosi do danej Gry w celu jej zainicjowania, wartość Wpisowego jest widoczna i jednoznacznie określona przed przystąpieniem do danej Gry.

 

Pula – oznacza sumę przeznaczoną do wypłaty w przypadku poprawnego określenia wyniku i oblicza się ją jako iloczyn wskaźnika liczby Uczestników danej Gry, wpłaconej stawki pomniejszone o prowizję przypadającą Organizatorowi na ten typ rozgrywki;

III. Weryfikacja wieku Gracza

 1. W Grze mogą brać udział wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych.
 2. Weryfikacja wieku Graczy następuje na etapie Rejestracji, podczas której Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie,
  iż posiada zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Proces rejestracji Gracza
 2. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Rejestracja w Serwisie polega na:
 • uzupełnieniu formularza rejestracyjnego w zakresie danych właściwych dla Konta tymczasowego;
 • złożeniu oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • zaakceptowaniu Regulaminu;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych droga elektroniczną.
 1. W Grze płatnej mogą brać udział wyłącznie Użytkownicy posiadający konto Gracza.

 

 1. Udział w Grze
 2. Udział w Grze płatnej możliwy jest po zasileniu Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik może wziąć udział w Grze Płatnej, jeżeli posiada Środki równe co najmniej Wpisowemu. W przypadku Środków na Koncie Użytkownika w niższej wysokości niż Wpisowe Gra nie jest możliwa.
 4. W przypadku Wygranej stan Środków na Koncie Użytkownika ulega zwiększeniu. Użytkownik może wypłacić Środki znajdujące się na Koncie Użytkownika lub rozpocząć kolejną Grę.
 5. Po wyczerpaniu Środków na Koncie Użytkownika nie jest możliwa dalsza Gra do czasu uzupełnienia Środków na Koncie.

 

 1. Historia Gry i Statystyki
 2. Użytkownik za pośrednictwem Konta Gracza w zakładce Statystyki może uzyskać informacje o:
 • swoich wygranych z ostatnich 30 dni;
 • stanie Środków w ujęciu dziennym na Koncie Użytkownika z ostatnich 30 dni
 • wysokość prowizji za organizację turniejów z ostatniego dnia/tygodnia/miesiąca;

 

VII. Stosowanie niedozwolonych praktyk

Spółka na bieżąco monitoruje zaangażowanie Użytkowników w Grę, mając na celu ochronę prawidłowego przebiegu Gry. Użycie skryptów lub botów wykonujących automatyczne akcje na koncie Użytkownika lub służące do podejmowania decyzji
za Użytkownika jest zabronione. W przypadku podejrzenia stosowania przez Użytkownika nieuczciwych technik Gry mający wpływ na wyniki Gry, w szczególności próba stosowania złośliwego oprogramowania takiego jak „wirusy”, „trojany”, „robaki” i „boty”, Spółka może zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Serwisie w trybie natychmiastowym,
a uzyskane w taki sposób Środki uznane zostają jako uzyskane niezgodne z niniejszym Regulaminem. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji tak uzyskanej wygranej oraz do podjęcia niezbędnych czynności prawnych mających na celu zabezpieczenie interesu Spółki oraz innych Użytkowników, po uprzedniej weryfikacji ewentualnych prób naruszeń przez Użytkownika zasad Gry oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

 

VIII. Polityka zarządzania konfliktami interesów

 1. Spółka przeciwdziała konfliktowi interesów z związku z udziałem Użytkowników w Grze.
 2. W Grze Płatnej nie mogą brać udziału:
 • Osoby zatrudnione w Spółce lub współpracujące ze Spółką na innej podstawie prawnej, które w ramach wykonywanych obowiązków mają dostęp do wszystkich pytań publikowanych w Serwisie;
 • osoby najbliższe względem osób wskazanych w pkt a. Za osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą z osobami o których mowa w pkt powyżej
  w stosunku przysposobienia, jak również osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym.
 1. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji, że osoba wskazana w ust. 2 bierze udział w Grze, Spółka zawiesza Konto takiego Gracza i rozwiązuje z takim Użytkownikiem umowę o świadczenie usług w Serwisie w trybie natychmiastowym.
 2. Spółka na bieżąco podejmuje działania w celu zapobieżeniu konfliktowi interesów, w szczególności prowadzi działania informacyjne wobec osób zatrudnionych lub współpracujących ze Spółką na innej podstawie prawnej.

 

 1. Polityka zapobiegania oszustwom i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 2. Spółka nie posiada statusu instytucji zobowiązanej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i nie jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego Spółka dobrowolnie stosuje działania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gdziekolwiek w niniejszym punkcie IX mowa o Spółce rozumie się przez to jej pracowników i współpracowników. Spółka monitoruje na bieżąco zachowania Użytkowników w Serwisie pod kątem ryzyka prania pieniędzy i wspierania terroryzmu.
 3. Spółka przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu uwzględnia czynniki dotyczące użytkowników, państw lub obszarów geograficznych, usług, wartości transakcji, rodzaju transakcji, celu, regularności zachowań oraz czasu trwania zachowań, bazując na praktyce i doświadczeniu. Spółka okresowo weryfikuje aktualność czynników ryzyka.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzenia powszechnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 5. Użytkownik dokonuje wpłat Środków na Konto Gracza w następujący sposób:
 • przelewem bankowym;
 • za pośrednictwem agregatora płatności.
 1. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nadużyć, w szczególności w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu w niezgodnych z prawem celach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Spółka zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym oraz prawo do wstrzymania dokonania wypłaty do czasu uzyskania decyzji odpowiednich organów państwa. Niezależnie
  od powyższego, dany przypadek zostanie skierowany do działu prawnego w celu uzgodnienia dalszych kroków postępowania,
  w tym podjęcia działań w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje.

 

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.