I.WSTĘP

Netix Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000898583, NIP 7393953260, o kapitale zakładowym 12.400,00 zł. (dalej zwana: „Spółką” albo „Administratorem”)
jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

Pamiętaj, że gromadząc dane osobowe i przetwarzając je, odbywa się to zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („rozporządzenie RODO”) oraz krajowymi zasadami i przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, które obowiązują lub będą obowiązywały w trakcie trwania naszej Polityki Prywatności. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania europejskiego rozporządzenia RODO.

 

Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie i był świadomy swoich praw oraz naszych możliwości względem Ciebie. Wiedz, że dane, które nam przekazujesz są przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej www.bitbatle.com, aplikacji telefonicznej, formularza rejestracyjnego, chatu lub też infolinii.

 

Czy wiesz, że aby zabezpieczyć i umożliwić Ci bezpieczne korzystanie z naszej strony wykorzystujemy wiele zabezpieczeń? Najważniejszym z nich jest kodowanie w systemie SSL, dzięki czemu nasza strona uruchamia się w trybie https, a nie http oraz korzystamy z bardzo silnego protokołu z aż 128- bitowym kluczem. Zwróć uwagę, że korzystając z naszej strony https:/www.bitbatle.com bezpieczny obszar witryny oznaczony jest symbolem kłódki co pokazuje bezpieczne szyfrowanie informacji. Dbamy o to, aby nasi pracownicy znali obowiązki dotyczące poufności i ochrony danych, poprzez zapewnienie
im certyfikowanych szkoleń. Ciągle ulepszamy i zabezpieczamy dostęp do naszej siedziby oraz infrastruktury informatycznej.

 

Musisz wiedzieć, że stosujemy procedury i mechanizmy bezpieczeństwa, które wylogowują Cię z naszego systemu w przypadku braku Twojej aktywności na stronie. Świadczy to o tym, że dbamy o to, aby niepowołane osoby nie miały dostępu do Twoich danych. Pamiętaj, aby nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.

 

Przeczytaj i dokładnie zapoznaj się z Naszą Polityką Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, przechowywania lub poufności Twoich danych skontaktuj się z Naszym inspektorem danych osobowych
Tomaszem Dunikowskim, pod poniższym adresem mailowym: iodo@bitbatle.com

 

Polityka ta ma zastosowanie zawsze, gdy odwiedzasz naszą stronę lub korzystasz z naszych usług rejestrując się na nasze konto czy też kontaktujesz się z nami.  Zastrzegamy prawo do zmian Polityki Prywatności i gwarantujemy klarowny komunikat jej zmiany, który pojawi się na stronie, aby gracz mógł zapoznać się z nimi zapoznać.

 

 

 

 1. JAKIE DANE SĄ NAM POTRZEBNE?

Rozporządzenie RODO określa zakres podawanych danych osobowych. Jest ono niezbędne do celów zawarcia i realizacji umowy dotyczącej utworzenia konta oraz umożliwienia świadczenia usług z nim związanych, a także zapewnienia bezpieczeństwa obrotu. Uniemożliwienie zawarcia umowy, wypłacenia wygranej wiąże się z brakiem wskazania potrzebnych informacji, które zweryfikują tożsamość gracza.

Pamiętaj, że dane osobowe, które podajesz w celach marketingowych są dobrowolne.

Dane osobowe/ identyfikacyjne/ kontaktowe:

 • imię/ imona i nazwisko;
 • identyfikator, który pozwoli na dostęp do Twojego konta i/lub pseudonim.
 • numer telefonu
 • adres email;
 • adres zamieszkania.

Dane osobowe dotyczące płatności:

 • numer rachunku bankowego;
 • informacje dotyczące depozytów i wypłat;
 • wartość wygranych Użytkownika oraz kwot zwróconych na Konto Gracza;
 • operacje dotyczące Gier zrealizowane przez Użytkownika;
 • wszystkie dane związane z saldem na Kontach Gracza, a w szczególności wartość wypłat.

Inne dane osobowe, a także informacje dostarczane podczas aktywności:

 • adres IP (wymóg ustawowy);
 • informacje techniczne użytkownika o innych urządzeniach, z których korzysta, a także takie, które informują o tym w jaki sposób użytkownik z nich korzysta. Ich celem jest korzystanie z systemu;
 • informacje o aktywności na koncie użytkownika tj. termin i czas: rejestracji, zapisu do konkretnej usługi, płatności lub zakupu za pośrednictwem strony; historię i przebieg zakładów wzajemnych; typowania użytkownika; działania, które skutkują rozpoczęciu i prowadzeniu zakładów wzajemnych oraz historię czatów;
 • dane, które przekazywane są za pośrednictwem oferowanych przez nas usług lub te, które przekazywane
  są w trakcie kontaktu z nami.

 

III. DANE OSOBOWE – W JAKIM CELU SĄ NAM POTRZEBNE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Zgodnie z rozporządzeniem RODO (stan prawny aktualny na dzień: 10.05.2022r.)

Artykuł 6 rozporządzenie RODO stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Art. 6 lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Na podstawie powyższej ustawy Twoje dane zbierane są w celu:

 • Zapewnienia Graczowi możliwości udziału w Grze na platformie bitbatle.com;
 • Świadczenia usług dla Użytkowników zarejestrowanych, którzy zawarli z nami umowę drogą elektroniczną akceptując Regulamin Gry (Regulamin znajduje się tu) lub podjęli działania, które ku temu zmierzają;
 • Administrator systemu zgodnie z polityką AML monitoruje aktywność Gracza, aby zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i oszustwom. Są to między innymi: identyfikacja i weryfikacja tożsamości użytkownika, analiza, dokumentacja
  i monitorowanie prowadzonych transakcji; wykonywanie obowiązków podatkowych oraz realizacja czy przetwarzanie płatności; archiwizowanie danych, które związane są z urządzaniem Gier
 • Realizacja interesów, które polegają na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, które są prawnie usprawiedliwione;
 • Bezpośredni marketing swoich produktów, ofert czy usług;
 • Profilowanie i personalizacja komunikacji marketingowej, reklam czy ofert, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej oraz na stronach osób trzecich;
 • Zapewnienie dobrego przepływu informacji poprzez komunikacje z naszym klientem, dzięki której możemy poprawić i zoptymalizować oferowane usługi;
 • Płynność działania i bezpieczeństwo, a także konfiguracja i pomoc w zarządzaniu kontem użytkownika;
 • Zawiadamianie o zmianach;
 • Przesyłanie informacji marketingowych;
 • Organizowanie konkursów, bonusów oraz promocji;
 • Profilowanie i personalizacja komunikatów marketingowych, w tym reklam i ofert, zarówno na naszej stronie internetowej oraz stronach osób trzecich.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, które są upoważnione bazując na przepisach prawa, a w szczególności organom Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Policji, Prokuraturze i sądom. Dodatkowo są to podmioty, które zapewniają nam wsparcie techniczne, informatyczne czy marketingowe (np. usługa komunikatora, wysyłka maili czy sms) na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą one również zostać upublicznione operatorom płatności online czy instytucjom płatniczym, w zakresie organizacji i realizacji zakładów bukmacherskich.

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Pamiętaj, że Twoje dane będą przez Nas przechowywane przez okres, który jest konieczny do zrealizowania wszystkich wymienionych w Polityce celów lub przez okres, który jest określony przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności na postawie ustawy o grach hazardowych i ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Jest to 5 lat, lecz na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej czas może został wydłużony, jednak nie może on przekroczyć 10 lat od zebrania danych. Dane osobowe mogą zostać przechowane przez Administratora przez okres, który odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub które są ponoszone wobec Administratora, a także nie dłużej niż 5 lat od końca roku podatkowego w celu realizowania zobowiązań podatkowych.

Ważne jest, abyś wiedział, że zamykając swoje konto Administrator ma prawo do przechowywania Twoich danych przez 5 lat, które liczone jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastało zamknięci Konta Gracza. Twoje dane są przechowywane przez 3 lata po ostatnim kontakcie z Twojej strony do celów marketingowych. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody albo zaprzestania realizacji danego celu.

 

 1. JAKIE MASZ PRAWA?
 • Masz prawo dostępu do uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane są przez nas przetwarzane;
 • Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • Masz prawo zwrócić nam uwagę i poprosić o poprawienie lub uzupełnienie swoich danych;
 • Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami prawa;
 • Masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych;
 • Masz prawo sprzeciwić się wobec innych celów przetwarzania, w tym celu zgłoś swój sprzeciw, który podlega ocenie Administratora podając jego uzasadnienie;
 • Masz prawo do cofnięcia zgody, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
 • Masz prawo do wniesienia skargi w przypadku uznania, że powstało naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Jeśli Administrator, po danych podanych w mailu, nie będzie mógł zweryfikować Klienta, zwróci się do niego po dodatkowe informacje. Zainteresowany otrzyma odpowiedź na wysłane zgłoszenie w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania.

 1. POLITYKA COOKIES

Pamiętaj, że nas serwis internetowy nie pobiera automatycznie żadnych informacji. Jedyne informacje, które są potrzebne zawarte są w plikach cookies. Informujemy także, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność dostępności na naszej stronie.

Pliki cookies „ciasteczka” to małe pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, które służą do przechowywania małych informacji. Zapisywane są one na Urządzeniu, z którego korzystasz otwierając przeglądarkę. Dzięki tym plikom nasza strona działa prawidłowo, tworzą ją one bezpieczniejszą, umożliwiają zrozumienie jak działa strona internetowa, a także wskazują nam co działa, a co wymaga poprawy.

Każda usługa online wykorzystuje ciasteczka własne i zewnętrzne do wielu celów. Aby strona internetowa funkcjonowała poprawnie używamy pliki własne, które nie gromadzą danych osobowych użytkowników. Strony trzecie, które udostępniają nam swoje pliki służą głownie do interakcji z witryną i zapewniają one bezpieczeństwo oferowanych przez nas usług. Pliki cookies, które zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez partnerów i serwisy współpracujące.

 

 

W serwisie internetowym bitbatle.com stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • session cookies czyli cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do momentu zamknięcia sesji przeglądarki internetowej. Po jej zamknięciu pliki są trwale usuwane z Twojego urządzenia. Mechanizm tego rodzaju plików nie pozwala na pobieranie danych osobowych czy też innych poufnych danych;
 • persistent cookies czyli cookies stałe są one przechowywane na Twoim urządzeniu i zostają tam do momentu ich ręcznego skasowaniu lub wygaśnięcia sesji trwania danego ciasteczka. W tym rodzaju plików, zamknięcie strony internetowej nie przyczynia się do usunięcia z Twojego urządzenia. Ten mechanizm również nie pobiera żadnych danych wrażliwych ani poufnych.

 

Nasz serwis internetowy stosuje również poniższe rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne”, które służą do korzystania z naszych usług;
 • takie, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe”, zbierające informacje o tym w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne”, które zapamiętują wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizacje Twojego interfejsu;
 • „reklamowe”, które dostarczają odpowiednie treści reklamowe, które są dostosowane bezpośrednio do Twoich zainteresowań;

Często oprogramowania, które są używane do przeglądania stron internetowych dopuszczają przechowywanie plików w formie domyślnej na urządzeniu użytkownika.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz zablokować automatyczną obsługę plików bądź umożliwić informowanie Cię o każdorazowym zamieszczaniu ich na Twoim urządzeniu.

Przykładowe pliki cookies, z których korzystamy to:

 1. __utma identyfikator użytkownika w Google Analytics;
 2. __utmb określenie nowej wizyty na stronie w Google Analytics;
 3. __utmc określenie zakończenia wizyty na stronie w Google Analytics;
 4. __utmz określenie źródła odwiedzin w Google Analytics;
 5. cookiesPolicy akceptacja polityki prywatności;
 6. cookies_info skrypt polityki prywatności;
 7. cookiesConsent  zgoda na przechowywanie cookies;
 8. Language język użytkownika;
 9. lsn służacy do określenia serwera, do którego połączył się użytkownik;
 10. _immortal|unique-fingerprint  dane do logowania odciskiem palca;
 11. _immortal|user-hash – klucz identyfikacyjny użytkownika;
 12. sbuser  dane zalogowanego użytkownika;
 13. ucraftExternalUrlQueryParams – dane dodawane do adresu URL;
 14. userGroupsIds – id grup użytkowników do których należy zalogowany użytkownik.